РЕШЕНИЕТО

Семейството полипропиленови фибри FIBERMESH предоставя на строителната индустрия мощен инструмент, който възпрепятства пукнатинообразу-ването в пластичен стадий. Фибрите FIBERMESH осигуряват обемно вторично армиране, чрез дисперсно разпределение на милиони фибри в бетоновата смес. В резултат на равномерното им разпределение е налице ефикасно средство за борба с пластичното пукнатинообразуване, при това, за разлика от заварените мрежи, позиционирано винаги правилно. Използването на фибрите FIBERMESH увеличава опънната деформативност на бетона в пластичен стадий, което стопира появата на пукнатини вследствие пластично свиване и съсъхване. Ограничаването на развитието на пластичните пукнатини до степен на пълното им елиминиране дава възможност за оптимално структурообразуване и формиране на високи якостно-деформационни характеристики на бетона.

 FIBERMESH възпрепятства пукнатинообразуването вследствие пластично свиване

Добавянето на фибри FIBERMESH към бетоновата смес създава подобрена вътрешна опорна система, която възпрепятства пукнатинообразуването, дължащо се на пластичното свиване. Разпределените равномерно фибри спират разслояването и утаяването на по-тежките компоненти, с което се постига оптимален вътрешен интегритет на втвърдяващата се бетонова система. По този начин, след съответно уплътняване на бетоновата смес, се постига еднородност на процеса на изплуване на циментово мляко, като се намалява водоотделянето на повърхността.

 Контрол на пукнатинообразуването вследствие на съсъхване

Равномерно разпределените фибри FIBERMESH увеличават якостта на опън на бетона в ранна възраст и спират образуването на пукнатини вследствие контракциите и пластичното свиване в доструктурен стадии - момент, така и ли иначе, дефиниран като най-благоприятен за развитие на микропукнатини. Чрез намаляването или елиминирането на този тип пукнатини фибрите FIBERMESH минимизират броя на индуцираните по различни причини слаби зони, които още в началото на тяхната поява, биха могли да прерастнат във видими пукнатини.

Намаление на проницаемостта на бетона

Пластичните пукнатини, които се развиват в началния стадий на хидратация, увеличават проницаемостта на бетоновото сечение. Фибрите FIBERMESH не променят плътността на циментовият камък, но намаляват микропукнатините, което е предпоставка за преминаването на бетона от пластично към твърдо състояние с по-голям вътрешен интегритет. Това, заедно с намаленото разслояване и образуваните по-малкък брой капиляри, допринася за намаляване на проницаемостта (вкл. водонепропускливостта) на втвърдения бетон, което от своя страна подобрява атмосферо- и мразоустойчивостта, като спомага и за повишената степен на защита на стоманената армировка в бетоновото сечение.

Удароустойчивост и устойчивост на раздробяване

Изотропното действие на фибрите FIBERMESH спомага за повишаване удароустойчивостта и устойчивостта на раздробяване при натоварване след поява на първа пукнатина. Намаленото пластично свиване и съсъхване минимизират дефектите и отслабените сечения в бетона.

Увеличение на мразоустойчивостта

 Включването на фибрите FIBERMESH увеличава мразоустойчивостта на бетона от най-ранна възраст и по време на целия експлоатационен живот на конструкцията. Фибрите намаляват миграцията на вода в дълбочината на сечението, като по този начин се повишава експлоатационната дълготрайност на бетона.

Лесно смесване с бетона

Фибрите FIBERMESH изпълняват своите функции без да влияят на физико-химическите процеси на хидратация на цимента. Те са съвместими с всички видове бетонови смеси и химически добавки. Тяхното действие е чисто механично и при употреба се работи без да се променят основните рецептурни фактори на бетоновата смес. Фибрите FIBERMESH се разпределят равномерно в бетона след обикновено смесване при номинални време и скорост, независимо дали са добавени преди, по време или след забъркването на бетона. По-дългото време за хомогенизиране не променя тяхното позитивно действие. Изборът на подходящ тип фибри FIBERMESH е в пряка зависимост от областта на приложение и естетическите изисквания към даден проект. Докато повечето от армираните с фибри бетони се предлагат без консултации, то Вашият FIBERMESH- представител е готов да отговори на всички въпроси, които могат да възникнат във връзка с подходящите фибри и небходимата дозировка, точно съобразени с изискванията на Вашия проект.  

 

Лесна повърхностна обработка

Фибрите FIBERMESH улесняват повърхностната (финишна) обработка на бетона, като гарантират подобрено качество на изпълнение на тези операции. Армираща система с постоянни във времето качества Фибрите FIBERMESH, произведени от твърд и устойчив полипропилен, са немагнитни и 100% устойчиви в алкалната среда на бетона. Така техните качества не се променят във времето, което е гаранция за ефективното им действие в целия експлоатационен период на бетоновите елементи и конструкции.

 

1  2  [3]  4  5  6  7  8